Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

A: Algemeen

1. Op het kantoor Oorsprong Advocaten werkt elke advocaat individueel en voor eigen rekening en risico. Elke advocaat staat als zelfstandig ondernemer individueel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voert een eigen financiële administratie met een individueel BTW-nummer. De behandelend advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het werk van een van de andere advocaten of voor het kantoor als zodanig en eventueel aan het kantoor verbonden personen of voor werk of daden van anderen. Oorsprong Advocaten heeft een collectieve beroeps­aansprakelijkheids­verzekering

B: Opdracht

2. De opdracht voor de behandeling van een zaak wordt uitsluitend door de behandelend advocaat individueel aanvaard. Met deze behandelend advocaat komt de overeenkomst tot het behandelen van de zaak tot stand.

3. Opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk wetboek uitgevoerd door de advocaat met wie de overeenkomst tot het behandelen van de zaak tot stand is gekomen. Een en ander impliceert dat artikel 7:407 lid 2 BW geen toepassing heeft. Dit laatste zelfs als de behandelend advocaat een andere advocaat voor een enkele werkzaamheid inschakelt. De behandelend advocaat is en blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het afwikkelen van de zaak.

4. De behandelend advocaat heeft de mogelijkheid om zonder meer een advocaat of derden voor een enkele werkzaamheid in te schakelen. De behandelend advocaat is in dat geval bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheids­beperkingen te aanvaarden.

5. De opdrachten strekken louter tot advisering over in Nederland toepasselijk recht.

6. De opdrachten strekken enkel en alleen over fiscale aangelegenheden als dat expliciet schriftelijk overeengekomen is.

7. Op de behandelend advocaat rust louter een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatsverplichting. De opdrachtgever is op elk moment gerechtigd de opdracht te beëindigen.

8. De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat en de door deze ex artikel B.3 ingeschakelde derde voor alle aanspraken van derden en de door de behandelend advocaat te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

9. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.

10. Op alle opdrachten en werkzaamheden zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van wijziging van deze voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op de website voor alle nieuwe opdrachten.

C: Gefinancierde rechtsbijstand

11. Met opdrachtgever is besproken of hij/zij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Oorsprong advocaten namens opdrachtgever een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook diens partner) kan opvragen bij overheids­instanties als de gemeentelijke basis­administratie en de belastingdienst. De beslissing of al dan niet een toevoeging wordt verleend, wordt door de Raad voor Rechtsbijstand genomen.

12. Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage zal opleggen, welke door Oorsprong advocaten aan opdrachtgever in rekening wordt gebracht. Oorsprong advocaten is gerechtigd een voorschot te verlangen van de te verwachten kosten ter zake de eigen bijdrage en de verschotten.

13. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgewezen of de toevoeging (tussentijds dan wel achteraf) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehouden de reeds verrichte werkzaamheden af te rekenen op basis van het op dat moment geldende uurtarief.

D. Tarieven, declaraties, betalingen en derdengelden

14. Indien opdrachtgever niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zullen de kosten van de werkzaamheden op basis van nacalculatie door de behandelend advocaat in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met BTW en kantooropslag. Het tarief zal bij opdracht­bevestiging worden bericht. In geval van spoedwerkzaamheden of toepassing van bijzondere specialistische kennis kan een bijzonder tarief in rekening worden gebracht. De behandelend advocaat is gerechtigd de door hem of haar gehanteerde tarieven jaarlijks te wijzigen.

15. In beginsel zal periodiek aan opdrachtgever een gespecificeerde declaratie worden gestuurd voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In dat geval is de opdrachtgever gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso ter hoogte van 15% volgens Voorwerk II, en de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels) rente, te vergoeden. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat naast voornoemde invorderingsmaatregelen het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten en te beŽindigen. De behandelend advocaat is slechts dan bevoegd van dit laatste recht gebruik te maken nadat hij de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem een redelijk termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde redelijk termijn zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. De behandelend advocaat aanvaardt geen aansprakelijk­heid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

16. De behandelend advocaat is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft de behandelend advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en te beŽindigen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.

17. Betaling door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.

E: Archivering

18. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.

F: Aansprakelijkheid

19. Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps­aansprakelijkheids­verzekering van de behandelend advocaat wordt uitbetaald. De beroeps­aansprakelijkheids­verzekering kent een beperking in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade(s) en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar. Op aanvraag zal de behandelend advocaat informatie over de polis aan opdrachtgever verstrekken. Indien en voor zover genoemde beroeps­aansprakelijkheids­verzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid, voor het geval de behandelend advocaat toch gehouden is tot schadevergoeding, voor ieder geval beperkt tot maximaal tweemaal het honorarium dat in verband met de betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig is voldaan door opdrachtgever in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond, met een maximum­aansprakelijkheid van 10.000,00 euro.

20. Oorsprong Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

21. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van 1 jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. Op straffe van verval dient aansprakelijk­stelling per aangetekende brief of deurwaarders­exploot plaats te vinden.

22. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheids­beperkingen en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buiten­contractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de behandelend advocaat.

H: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

23. Ons kantoor heeft een procedure voor de behandeling van klachten. Deze procedure houdt kort gezegd in dat eerst zal worden geprobeerd om in een gesprek tussen de cliënt en de behandelend advocaat, dat eventueel kan geschieden onder leiding van de klachten­functionaris (de klachten­functionaris is nooit de advocaat die uw zaak behandelt) het probleem op te lossen, waarbij gestreefd wordt de lucht te klaren opdat de relatie kan worden voortgezet. Indien de klacht niet tot tevredenheid van de opdrachtgever wordt opgelost, kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de deken van de Orde van Advocaten te Utrecht.

24. Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.